Katyugarancia.hu

Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, regisztrációs folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.katyugarancia.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.katyugarancia.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: https://www.katyugarancia.hu/static/download/ASZF_Katyugarancia.hu_180117.pdf 

 

 1.  SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Point-S Magyarország Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2040 Budaörs, Bimbó u. 38.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@katyugarancia.hu
Cégjegyzék száma: 13-09-146813
Adószáma: 23337233-4-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-137080/2018.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhelypark Kft.
1122 Budapest, Gaál József út 24.
Telefon:+36 1 700 4140
E-mail: info@tarhelypark.hu

 

 1.     ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen Szabályzat 2018. január 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.    Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 

 1.     REGISZTRÁCIÓ

3.1.    Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2.    Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.4.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

 

 1.     MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁS KÖRE

4.1.    A megjelenített szolgáltatás online rendelhetők meg. 

4.2.    A szolgáltatás ingyenes, amennyiben Felhasználó hozzájárul az adatkezelésekhez: megadja a regisztráció során a személyes adatait, hozzájárul hírlevelek küldéséhez, továbbá elfogadja a Kátyugarancia egyéb feltételeit.

 

 1.     REGISZTRÁCIÓ MENETE

5.1.    Felhasználó a személyes adatai megadásával, majd a "regisztráció" gombra kattintással tud regisztrálni a szolgáltatásra.

5.2.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző beviteli mezőre, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.3.    Felhasználó e-mail-ben a regisztráció elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 1.     A REGISZTRÁCIÓ FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1.    A regisztrációk feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. A regisztráció feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a regisztráció leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

Teljesítéssel kapcsolatos szabályok:

6.2.    A szolgáltatás részletes feltételeit az alábbi oldalon találja a Felhasználó: http://www.katyugarancia.hu/aszf

 

 1.     ELÁLLÁS, FELMONDÁS JOGA

7.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási/felmondási jog Fogyasztót 
a.    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

 1.     VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

8.3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

 1.     PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1.    Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatás-megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

9.2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

9.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4.    Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

9.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 
 
9.6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 

9.7.    A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.8.    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9.9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

9.10.    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1.     SZERZŐI JOGOK

10.1.    Miután a Katyugarancia.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Katyugarancia.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

10.2.    A Katyugarancia.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4.    Tilos a Katyugarancia.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Katyugarancia.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5.    A Katyugarancia.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

10.6.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

 

 1.     A KÁTYÚGARANCIA SZOLGÁLTATÁS JOGI ALAPJAI

11.1    A Kátyúgarancia szolgáltatás a Point-S Gumi és Gyorsszerviz hálózat szolgáltatása. Magyarország területén a szolgáltatás nyújtására kizárólag a Point-S Magyarország Kft.-vel franchise szerződében lévő kereskedők jogosultak. A Kátyúgarancia szolgáltatást a Point-S Magyarország Kft. nyújtja a Point-S hálózat szerződéses tagjain keresztül. A Kátyúgarancia szolgáltatást kizárólag a jelen dokumentumban foglaltak szerint biztosítjuk, az itt leírtaktól eltérő értelmezésre nincs lehetőség.

11.2.    A Kátyúgarancia szolgáltatást az a vásárló veheti igénybe, aki 4 db (egy garnitúra) azonos márkájú személyautó vagy 4X4 gumiabroncsot vásárol a szolgáltatásban résztvevő márkák valamelyikéből bármely Point-S tagszervizben. A szolgáltatás feltétele továbbá, hogy a 4 db gumiabroncsot ugyanazon autóra kell felszereltetni. A szolgáltatásban résztvevő gumiabroncsmárkák változtatási jogát fenntartjuk!

11.3.    A garancia szolgáltatásban nem vesznek részt a kisteherautó abroncsok („C” jelölésű) illetve a pótkerék, mezőgazdasági és motorkerékpár abroncsok, így ezekre nincs lehetőség kátyúgaranciát regisztrálni.

11.4.     A Kátyúgarancia olyan károkra nyújt védelmet, amelyek nem a rendeltetésszerű használat közben keletkeztek, hanem helytelen vezetői magatartás miatt következtek be. Ezek lehetnek: Rongálás, szeg beszúródás-, éles tárgyak okozta sérülések, egyéb defektek, útpadkára, járdára történő felhajtás, kátyúba behajtás közben keletkezett sérülések, blokkoló fékezés, nem megfelelő guminyomás miatti meghibásodások. Harmadik fél által okozott szándékos rongálás esetén kérjük a rendőrségi jegyzőkönyv másolatának bemutatását!

11.5.    A szolgáltatásból kizárt károk: mindennemű kopás, gyártási hibából eredő problémák, a gumiabroncs által más vagyontárgyban keletkezett problémák, minden olyan elváltozás, ami a gumiabroncs további, biztonságos használatát nem befolyásolja. A Kátyúgarancia szolgáltatás kizárólag a gumiabroncsra vonatkozik. Semmilyen egyéb (pl.: autó elszállíttatása, javítása, stb.) kárt nem fedez.

11.6.   A Kátyúgarancia szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy a vásárló regisztráljon a www.katyugarancia.hu/regisztracio weboldalon, az itt elkért adatokat megfelelően töltse ki, és az elektronikus levélben visszaküldött garancialapot őrizze meg.

11.7.    A regisztráció során a vásárlónak valós adatokat kell megadnia. Amennyiben a megadott adatok nem egyeznek a valósággal, a garancia nem érvényesíthető

11.8.    A garancia érvényesítéséhez a vásárlónak be kell mutatnia a vásárlást igazoló számlát, a garancialapot, illetve a sérült abroncsot. Ezek bármelyikének hiányában a garancia érvényesítése nem lehetséges.

11.9.    A Kátyúgarancia szolgáltatás időtartama a vásárlást igazoló bizonylat kiállításától számított 1 év. A regisztrációt a vásárló az 1 éven belül bármikor megteheti.

11.10.  A Kátyúgarancia szolgáltatás elsődleges célja, hogy a vásárló nem pénzbeli visszatérítést kap, hanem a megrongálódott gumiabroncsát a Point-S partnerszervizek kicserélik.

11.11.  Amennyiben a gumiabroncs javítható, nem érvényesíthető rá a Kátyúgarancia. A javíthatóságról a Point-S szakszervizek döntenek a szakmai, biztonsági és jogi előírások figyelembevételével.

11.12.  Amennyiben a Point-S szakszerviz bármely okból kifolyólag nem tudja a gumiabroncs hibáját megállapítani, vagy a vásárló nem fogadja el a szerviz szakvéleményét, a Point-S kereskedő független garanciális bevizsgáló bevonásával jár el. A vásárló ezen szakvélemény eredményével kapcsolatban újabb kifogással már nem élhet.

11.13.   Amennyiben a hibás abroncs nem javítható, és a meghibásodás nem gyártási hibából ered, a Point-S szakszerviz csereabroncsot biztosít a vásárlónak. A jóváírás mértéke a maradék mintázati mélységtől függ: 5,5   mm felett = 100%; 5,4 mm - 3 mm = 60%; 2,9 mm – 1,6 mm = 40%

11.14.  A jóváírás alapja az áfás vételár. A garancia át nem ruházható és pótlást csak sérült abroncsok helyett biztosítunk. A pótláshoz szükséges egyes szolgáltatások - mint például szerelés - nem része a garanciának, és a Point-S szakszervizek azok díjat külön felszámítják saját árlistájuk szerint.

11.15.  A Kátyúgarancia ügyintézési ideje a bejelentéstől számított 60 naptári nap. Amennyiben a Point-S szakszerviz nem tudja kiszolgálni a vásárlót a fenti időtartam alatt (pl.: el nem érhető termék estében), köteles a kárigény bejelentését követő 3 munkanapon belül tájékoztatni a vásárlót.

11.16.  Amennyiben a meghibásodott gumiabroncs készlethiány vagy beszüntetett gyártás miatt nem érhető el egyetlen magyarországi gyártó vagy nagykereskedő készletén sem, a gumiabroncsot ugyanazon gyártó másik, beszerezhető mintázatára cseréljük. A jóváírás mértéke a maradék mintázati mélységtől függ: 5,5   mm felett = 100%; 5,4 mm - 3 mm = 60%; 2,9 mm – 1,6 mm = 40%

11.17.  A visszatérítésre a Point-S szakszervizeknek 60 naptári nap áll a rendelkezésükre.

11.18.  A Kátyúgarancia a 4 db megvásárolt gumiabroncs egyikére vonatkozik. Amennyiben a vásárló már érvényesítette a garanciát valamely gumiabroncsra, úgy újboli felhasználásra már nincs lehetőség!

11.19.    Magánszemélyek esetében egyszerre maximum 2 garnitúra gumiabroncsra lehet érvényes regisztrációjuk. Cégek esetében maximum 3 regisztráció a megengedett. Amennyiben ennél több abroncsot szeretne regisztrálni, azt kizárólag egyedi elbírálás után teheti meg. Ehhez kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@katyugarancia.hu e-mail címen.

 

 

 1.     ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.katyugarancia.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

 

Budaörs, 2018. január 17.

Letölthető dokumentumok:

ÁSZF

Jegyzőkönyv adatvédelmi incidensről

Panaszfelvételi jegyzőkönyv

Kapcsolat

Point-S Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Bimbó u. 38
info@katyugarancia.hu

Kátyúgarancia a kiterjeszett, ingyenes abroncs garancia, csak a Point S gumiszervizekben.
© 2024 MINDEN JOG FENNTARTVA - Kátyúgarancia - Point S Magyarország Kft.